Görevlerimiz

29 Mart 2021

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREV TANIMLARI

 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10/01/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73. maddesine göre;
 

1- “İhracat Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
 
c) İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek, ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 
ç) Ülke ihracatında veya dünya ithalatında öne çıkan pazarları düzenli olarak izlemek; bu pazarları ihracatçılara duyurmak, ihraç potansiyeli arz eden ürün ve ürün gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmek amacı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve oluşumları sağlamak,
 
d) İhracat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
 
e) İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 
f) İhracata yönelik krediler ve diğer Devlet destekleri ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
 
g) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
 
ğ) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve yayımlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin çalışmalarına yardımcı olmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirmek,
 
h) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında uygulama stratejileri belirlemek,
 
i) Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen yurtiçinde ve yurtdışında ticaret ve alım heyetlerini ve yurtdışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek,
 
i) Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın; ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek, ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri İhracatı Teşvik Belgesine bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,
 
j) İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurtdışı pazarlara giriş, yurtiçi ve yurtdışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,
 
k) İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
 
l) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
2- Kalkınma planı ve programlarına uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması maksadıyla ihracatın kalkınma planı ve yıllık programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için alınması gerekli tedbirler Cumhurbaşkanınca belirlenir.”
 
Bu görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlüğümüz aşağıda isimleri yazılı 15 Daireden oluşmaktadır.
 
  1- Tarım Ürünleri Dairesi
  2- Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi
  3- Mevzuat, Birlikler ve Koordinasyon Dairesi
  4- Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi
  5- Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi
  6- KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
  7- Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi
  8- Ar-Ge, İzleme ve Değerlendirme Dairesi
  9- Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi
10- Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Dairesi
11- Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Dairesi
12- Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi
13- Ticari Bilgi ve İletişim Hizmetleri Dairesi
14-  Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi
15- E-İhracat ve Dijital Pazarlama Dairesi

 

 

I- TARIM ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihraç politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasaları takip etmek, üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda ürünleri takip ederek gerekli önlemleri almak, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek, madde politikalarının takibi sonucu "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu" primi kesintisine tabi ürünleri tespit etmek ve gerektiğinde bu kesintileri yeniden gözden geçirmek ve buna ilişkin mevzuatı hazırlamak, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadelerine İlişkin Teşvik Kararlarını hazırlamak ve bu Kararları yürütmek, tarım ve gıda sektörleri ile ilgili dâhilde ve hariçte işleme izin belgelerini düzenlenmek, takibi ve kapatılması ile ilgili işlemleri yürütmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek ve DTÖ Tarım Anlaşması, CITES ve Biyogüvenlik Sözleşmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Tarım Ürünleri Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Hayvansal Ürünler Şubesi
 
Su ürünleri, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt mamulleriyle ilgili işlemleri yürütmek, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek ve CITES ile ilgili işlemleri yürütmek,
 
2- Ham ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Şubesi
 
Özellikle destekleme alımına tabi olan ve geleneksel ihraç ürünlerimizi teşkil eden,
fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve antep fıstığı gibi kuru ve kurutulmuş meyveler, çay, baharatlar, hububat, bakliyat ve yemler, yaş meyve ve sebze, dondurulmuş meyve ve sebze ile tütün ve tütün mamulleri ile DTÖ Tarım Anlaşması ve Biyogüvenlik Sözleşmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
 
3- Gıda Sanayi Ürünleri Şubesi
 
Meyve ve sebze işleme sanayi (konserveler, meyve suları, hazır yemekler, bitkisel yağlar), undan mamul maddeler, şekere dayalı mamuller, alkollü ve alkolsüz içecekler, her türlü işlenmiş gıda maddeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
 

 

II- MARKALAŞMA VE TASARIM DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Katma değeri yüksek, tasarıma dayalı ürünlerin ihracatının artırılması, ülkemiz markalarının dünya markalarına dönüştürülmesini teminen uygulanacak destek mekanizmalarının belirlenmesi, bunlara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, yeniliğe ve teknolojiye dayalı ürünlerin geliştirilmesi ve yurtdışına pazarlanmasına ilişkin destek mekanizmalarının oluşturulması; yurt dışı birim, marka ve tanıtım, Türkiye Ticaret Merkezi desteklerine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, ihracatçıya ve ihracata yönelik finansman kaynaklarına ilişkin desteklerin oluşturulması ve geliştirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde destek uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin hazırlanması, uygulanması ve uygulamadan doğabilecek sorunların ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Turquality/Marka Destekleri Şubesi 

Şirketlerimizin sahip oldukları markaların dünya markaları olmaları yolunda gerçekleştirecekleri faaliyetleri desteklemek, Türk markası kavramının ve ihraç sektörlerimizin küresel düzeyde tanınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 
2- Tasarım, Teknoloji  ve Finansman Destekleri Şubesi 

Ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması amacıyla, Türk tasarımının ve tasarımcılarının gerçekleştirecekleri faaliyetleri desteklemek, konuyla ilgili çalışmalar yürütmek, teknolojiye dayalı ürünlerin ihracatını desteklemek ve ihracata yönelik finansman kaynaklarını desteklemek, bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 
3- Yurt Dışı Birim, Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği  Şubesi 

İhraç pazarlarında kalıcı olmak amacıyla, şirketlerin yurt dışında açılan birimlerine, marka ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek, yurt dışında açılan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin ilgili çalışmaları yürütmek,  bunlara ilişkin destek mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 
 
 
 

III- MEVZUAT, BİRLİKLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İhracat ve İhracatı Teşvik mevzuatının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında koordinasyonun sağlanması, mütalaa taleplerinin karşılanması, yurt içi eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine iştirak edilmesi, ihracatla ilgili olarak başta gümrük, kambiyo ve mali mevzuat olmak üzere sair iç mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatına ve DTÖ Anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalara uyum çalışmalarını yürütmek İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Karar ile İhracat Yönetmeliği çerçevesinde; İhracat Rejim Kararı ve Yönetmeliği çerçevesinde işlemleri yürütmek, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek, İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesabının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, takip ve koordine etmek, Genel Müdürlüğün personel, idari ve mali işlerle ilgili hizmetlerini yerine getirmek, her türlü yazım ve döküm işlemlerini yürütmek, Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak, takip ve koordine etmek, bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Mevzuat, Birlikler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Mevzuat ve Koordinasyon Şubesi
 
İhracat Rejimi Kararı ile İhracat Yönetmeliği ve buna ilişkin Tebliğ, Genelge ve talimatların hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak, uygulamacı birimlerin ve ihracatçıların mütalaa taleplerini karşılamak, ihracatla ilgili sair iç mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatı ve DTÖ Anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalara uyum çalışmalarını yürütmek, uyuşmazlıkları çözmek, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnası uygulamasına ilişkin Karar, Tebliğ, Genelge ve talimatları hazırlamak, uygulanmasında koordinasyonu sağlamak, uygulamacı birimlerin ve ihracatçıların mütalaa taleplerini karşılamak, bu konularda sair iç mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yürütmek, DTÖ uygulamaları ve uluslararası anlaşmaların mevzuatımıza uyumunu izlemek, yurt içi eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine katılmak ve Genel Müdürlük personelini mevzuatla ilgili konularda periyodik olarak bilgilendirmek,
 
2- İhracatçı Birlikleri Şubesi
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek, İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesap işlemlerinin idaresi, harcamalara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi, hesabın takibi ve koordinasyonunu sağlamak,
 
3- Destek Hizmetleri Şubesi
 
Genel Müdürlüğün personel, idari ve mali işlerle ilgili hizmetlerini yerine getirmek, her türlü yazım ve döküm işlemlerini yürütmek, Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak, takip ve koordine etmek,

 
 
 

IV- KİMYA ÜRÜNLERİ VE ÖZEL İHRACAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Kimya ve toprak ürünlerinin ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasa fiyatlarını takip etmek, üretiminden ihracata kadar tüm aşamalarda maddeleri takip ederek gerekli önlemleri almak, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek, Montreal, Basel ve iklim değişikliği sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip etmek, bu sektörler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri (İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile ilgili olanlar dahil), Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, revize etmek ve kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek, özelliği olan ihracat uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarla ilgili çalışmaları yapmak bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Kimya Ürünleri Şubesi
 
Kimya sektörünün madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, sektörle ilgili işlemleri yürütmek, ihracatını izlemek, bu sektöre ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, Montreal, Basel ve iklim değişikliği sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip ve koordine etmek,
 
2- Toprak Ürünleri Şubesi
 
Toprak ürünleri sektörünün madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek bu sektöre ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
 
3- Özel İhracat Şubesi
 
Özelliği olan ihracat uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarla ilgili ve bu konularda çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ticaret uygulamalarından biri olan off-setin usul ve esaslara ilişkin çalışmalar yapmak, off-setin ülkemizdeki uygulama alanlarını genişletmek ve off-setten sağlanan ekonomik faydaların artırmasına yönelik çalışmalar yapmak, ihracatımız açısından önem arz eden konulardan biri olan taşımacılık konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak ve bu alanda karşılaşılan sorunların ihracatçılarımız lehine çözümünü teminen gerekli çalışmaları yapmak, sınır ticareti kapsamında sınır illerinden yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin usul ve esasları hazırlamak,

 
 

 

V- MADEN, METAL VE ORMAN ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Demir-çelik, madeni eşya, maden, metal sanayi, orman ürünlerinin ihraç politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasa fiyatlarını takip etmek, üretiminden ihracata kadar tüm aşamalarda maddeleri takip ederek gerekli önlemleri almak, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek, Montreal, Basel ve iklim değişikliği sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip etmek, bu sektörler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri (İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile ilgili olanlar dahil), Hariçte İşleme İzin Belgeleri ve tüm sektörler ile ilgili Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleriyle ilgili işlemlerin yürütülmesi, elektronik ticarete ilişkin uygulamalar, bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Maden - Metal Şubesi
 
Maden, metal, demir-çelik ve madeni eşya ile ilgili sektörlere yönelik olarak madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, revize etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,
 
2- Orman Ürünleri Şubesi
 
Orman ürünleri, kağıt-karton, mobilya, ağaç ve ağaçtan mamul eşya, ambalaj malzemeleri ile ilgili sektörlerin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek ve bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek, Montreal, Basel ve iklim değişikliği sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip ve koordine etmek,
 
3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Şubesi
 
Tüm sektörlerin (döviz kazandırıcı işlemler dahil) ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerini düzenlemek, süre uzatımlarını gerçekleştirmek ile ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,

 
 

VI- KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Dünya Ticaret Örgütü ile Avrupa Birliği tarafından kabul edilen standartlara uygun bir şekilde KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi noktasındaki yeteneklerinin artırılması amacıyla destek mekanizmaları oluşturulmasına yardımcı olmak, ihracata yönelik devlet yardımları ile ilgili işlemleri yürütmek, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve tanıtmak, ortaya çıkabilecek sorunları ve uyuşmazlıkları çözümlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde KOBİ'lerle ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, bu konuda faaliyetler gerçekleştirmek, diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmak ve oluşturulacak politikaların hayata geçirilmesinde ilgili diğer kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği sağlamak, ülkemizin üretim gücünün ihracata yansıtılmasına ilişkin olarak firmalarımız arasında işbirliğini sağlayacak, buna ilişkin altyapıyı oluşturacak kümelenme projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu konuda ilgili diğer kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek, belirlenen esaslar çerçevesinde ihracatçı şirketlere "Dış Ticaret Sermaye Şirketi", "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" vb. statülerin verilmesi, sorumluluklarının belirlenmesi ve statülerin geri alınmasına ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- KOBİ Destekleri Şubesi
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde KOBİ'lerle ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, bu konuda faaliyetler gerçekleştirmek, diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmak ve oluşturulacak politikaların hayata geçirilmesinde ilgili diğer kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği sağlamak, KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi noktasındaki yeteneklerinin artırılması amacıyla destek mekanizmaları oluşturulmasına yardımcı olmak, bu kapsamdaki işlemleri yürütmek ve bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketlerin pazar paylarının arttırılmasına, Türk ürünlerinin uzun süreli tanıtımının yapılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak,
 
2- Kümelenmeyi Destekleme Şubesi
 
Ülkemizin üretim gücünün ihracata yansıtılmasına ilişkin olarak firmalarımız arasında işbirliğini sağlayacak, buna ilişkin altyapıyı oluşturacak kümelenme projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu konuda ilgili diğer kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek,
 
3- Özel Statülü Şirket İşlemleri Şubesi
 
Belirlenen esaslar çerçevesinde ihracatçı şirketlere "Dış Ticaret Sermaye Şirketi", “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” vb. statülerin verilmesi ve statülerin geri alınmasına ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlara ilişkin özel destek mekanizmalarını oluşturmak ve uygulamak,

 
 

VII - PAZARA GİRİŞ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İhracatımız açısından hedef pazarları belirlemek, hedef pazarlarda pazarın büyüklüğü, nitelikleri, dağıtım kanalları, pazarda karşılaşılan engeller, ihracatçılarımızın pazardaki mevcut durumu, fırsat ve sorunlarının analizini yapmak ve bu çerçevede pazara giriş projeleri hazırlamak, pazara giriş eylem planlarını oluşturmak, ihracatçıları hedef pazarlara giriş imkanları konusunda bilgilendirmek ve söz konusu pazarlardaki performanslarını takip etmek ve bu amaçla gerekli koordinasyonu sağlamak, hedef pazarlarda ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak, ihracata ilişkin olarak başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği konularında olmak üzere, tüm ikili, çoklu ve çok taraflı çalışmaların Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonunu sağlamak, taraf olduğumuz uluslararası silahsızlandırma anlaşmaları (KSS,-BSS,WD, NTG, AG, FTKR vb.) çerçevesinde ihracat kontrol düzenlemeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, finansmanı, ihraç ürünlerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, ihracatımız açısından taşımacılık konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak ve bu alanda karşılaşılan sorunların ihracatçılarımız lehine çözümünü teminen gerekli çalışmaları yapmak, bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevleri yerine getirmek amacıyla Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Pazara Giriş Koordinasyon Şubesi
 
İhracatımız açısından hedef pazarları belirlemek, hedef pazarlarda pazarın büyüklüğü, nitelikleri, dağıtım kanalları, pazarda karşılaşılan engeller, ihracatçılarımızın pazardaki mevcut durumu, fırsat ve sorunlarının analizini yapmak ve bu çerçevede pazara giriş projeleri hazırlamak, pazara giriş eylem planlarını oluşturmak, ihracatçıları hedef pazarlara giriş imkanları konusunda bilgilendirmek ve söz konusu pazarlardaki performanslarını takip etmek hedef pazarlarda ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
2- Pazara Giriş Engellerine Karşı Mücadele Şubesi
 
İhraç pazarlarında ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunları tespit etmek, sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak, sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili ülkelerdeki yurt dışı temsilciliklerimiz kanalıyla temaslarda bulunmak, ilgili ülkedeki uygulamaların izlenmesi ve ortaya çıkan ihracata dair engellerin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunmak ve ülkemiz ihracatının geliştirilmesini teminen ilgili meslek kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışmalar yapmak, ihraç ürünlerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, bu kapsamda; başta ticaret politikası önlemleri (anti-damping önlemleri, telafi edici önlemler, korunma önlemleri) olmak üzere pazar engelleri üzerinde detaylı çalışmalar yaparak ihracatçıları bilgilendirmek, pazar engellerinin ortadan kaldırılması için ikili ve çok taraflı Anlaşmalar kapsamında haklarımızın korunması konusunda çalışmalar yapmak,
 
3- Uluslararası İlişkiler Şubesi
 
İhracata ilişkin olarak başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği konularında olmak üzere, tüm ikili, çoklu ve çok taraflı çalışmaların Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonunu sağlamak, taraf olduğumuz uluslararası silahsızlandırma anlaşmaları (KSS,-BSS,WD, NTG, AG, FTKR vb.) çerçevesinde ihracat kontrol düzenlemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, ihracatımız açısından önem arz eden konulardan biri olan taşımacılık konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak ve bu alanda karşılaşılan sorunların ihracatçılarımız lehine çözümünü teminen gerekli çalışmaları yapmak,


 

VIII- AR-GE, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İhracatın ülke/ülke grubu ve sektörler bazında gelişiminin fiili gerçekleşmeler ve ihracatçı birlikleri kayıtları düzeyinde izlenerek dönemsel değerlendirme raporlarını hazırlamak, kısa ve orta vadeli ihracat tahminleri yapmak, Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmelerin izlenerek ihracata olası etkilerini değerlendirmek, ihracatın artırılmasına yönelik eylem projelerinin oluşturulmasına ilişkin önerilerde bulunmak, bu konuda elde edilen verileri analiz etmek ve analiz sonucuna göre önerilerde bulunmak, ihracat koordinasyon toplantıları ile ihracatla ilgili diğer genel kapsamlı toplantıları düzenlemek, makamın gerekli gördüğü hallerde konuşma metinlerini ve yayın organlarında yayınlanmak üzere ihracata yönelik makaleleri hazırlamak, Genel Müdürlüğün tamamını ilgilendiren konularda koordinasyon görevini yerine getirmek, bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Ar-Ge, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Araştırma ve Geliştirme Şubesi
 
İhracatın artırılması amacıyla alternatif politikaların geliştirilmesi çalışmalarını istatistiki yöntemleri de kullanmak suretiyle gerçekleştirmek, arama konferansları düzenlemek, Türk Eximbank ile koordineli bir şekilde ihracatın finansmanı hususunda gerekli politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak, dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmelerin ülkemiz ihracatına olası etkilerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla önerilerde bulunmak, ülkemiz ve dünya ekonomisi ile ticaretindeki gelişmeleri izleyerek yeni politika önerileri hazırlamak, ihracatla ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanan/sağlanacak projelerin hazırlanması ve koordinasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek, diğer birimler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından bu kapsamda yapılan çalışmaları koordine etmek,
 
2- İzleme ve Değerlendirme Şubesi
 
İhracatın genel gelişimini izlemek, dönemsel bazda değerlendirme raporlarını hazırlamak, ihracata ait istatistiklerin gerek kayıt, gerekse fiili gerçekleşmeler düzeyinde dönemsel olarak izlenmesine yönelik çalışmaları ve geleceğe yönelik ihracat projeksiyonlarını yapmak ve bu konularda elde edilen verileri analiz etmek ve analiz sonucuna göre önerilerde bulunmak, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında veriler hazırlamak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında otomasyon işlemlerini yürütmek, ilgili sektör-alt sektör raporlarını hazırlamak, düzenlenen belgelere ilişkin bilgileri her ay periyodik olarak Resmi Gazete' de yayımlamak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek, DİR Projesi kapsamındaki işlemlerde sektör Daireleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
3- İhracat Stratejisi Şubesi
 
Pazar çeşitliliği ve orta ileri ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızı geliştirerek sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlama hedefine uygun olarak, ihracat stratejileri hazırlanması sürecinde ilgili çalışmaları yapmak, çalıştaylara ve toplantılara katılmak, İhracat Stratejik Planı ve Performans Programı çerçevesinde Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonu sağlamak, ihracat stratejisi ile ilgili diğer çalışmaları gerçekleştirmek,

 
 
 

IX- FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İhraç ürünlerimizin yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlarda tanıtılması amacıyla yapılacak faaliyetlerin planlanması, uygulamaya konulması ve yönlendirilmesi, organizasyon izinlerinin verilmesi, yurt dışı fuar organizasyonlarına katılımlar ile milli ve bireysel katılımların desteklenmesine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması; yurt içinde düzenlenen fuarların dış tanıtımının sağlanması ve yurt içi fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla yurt içi fuar organizatörleri ile katılımcılarının desteklenmesine yönelik mevzuatın hazırlanması ve uygulanması bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 

1-Yurtdışı Fuar İzinleri Şubesi

Ülkemizi temsilen iştirak edilecek yurt dışı fuar ve sergilerin tespit edilmesi, bu fuar ve sergilere yönelik olarak yurt dışı fuar organizasyonu düzenlemek üzere kurum, kuruluş ve şirketlerin yetkilendirilmesi, yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi için yetkili organizatörler ile ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirilmesi, yurt dışı fuar organizasyonları ve yetkili organizatörlerin belirlenmesi, takibi ve değerlendirilmesine ilişkin mevzuatın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması,
 

2-Yurtdışı Fuar Destekleri Şubesi

Yurt dışında düzenlenen fuar ve sergilere yönelik olarak ülkemizi temsilen yurt dışı fuar organizasyonu düzenleyen organizatörler ve bu organizasyonlara iştirak eden firmalar ile yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firmaların desteklenmesine yönelik mevzuatın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması,
 

3-Yurtiçi Fuar Destekleri Şubesi

Yurt içinde düzenlenen fuarların dış tanıtımının sağlanması ve yurt içi fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla yurt içi fuar organizatörleri ile katılımcılarının desteklenmesine yönelik mevzuatın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması.
 
 
 

 

X- TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Tekstil, konfeksiyon ile bunların hammaddeleri, deri ve deri konfeksiyon, saraciye, ayakkabı, halı ve kilim ihracatını izlemek, geliştirmek ve gerekli tedbirleri almak, desteklemeye tabi tekstil hammaddelerinin fiyatlarının teklifi ve takibi, tekstil ve konfeksiyon, deri, kösele ve deri konfeksiyon sektörleri ile ilgili Dahilde ve Hariçte İşleme projelerinin değerlendirerek belge düzenlemek ve oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek, bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Tekstil ve Hammaddeleri Şubesi
 
Tekstil ürünleri, halı, kilim ve tekstil hammaddeleri (pamuk, suni ve sentetik elyaf, ipek kozası, tiftik vb.) ile ilgili işleri yapmak, desteklemeye tabi tekstil hammaddelerinin fiyatlarının teklifi ve takibi ile tekstil sektörüne ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme projelerini değerlendirerek belgeleri düzenlemek,
 
2- Konfeksiyon Ürünleri Şubesi
 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek, konfeksiyon sektörü ile ilgili Dahilde ve Hariçte İşleme projelerini değerlendirerek belgeleri düzenlemek,
 
3- Deri ve Deri Ürünleri Şubesi
 
Deri ve deri ürünleri sektörü ile ilgili işleri yürütmek ve bu sektöre ait Dahilde ve Hariçte İşleme projelerini değerlendirerek belgeleri düzenlemek, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek,

 
 

 

XI- MAKİNA, OTOMOTİV, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Makina-imalat, otomotiv ve yan sanayi, elektrik-elektronik, sektörlerine ilişkin ihraç politikalarını tespit etmek, ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasa fiyatlarını takip etmek, üretiminden ihracata kadar tüm aşamalarda maddeleri takip ederek gerekli önlemleri almak, bu sektörler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri (İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile ilgili olanlar dahil), Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, revize etmek ve kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Makine, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünler Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Elektrik - Elektronik Şubesi
 
Elektrik-elektronik, elektrikli ev aletleri ile ilgili sektörlere ilişkin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri düzenlemek, revize etmek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,
 
2- Otomotiv ve Yan Sanayi Şubesi
 
Otomotiv ve yan sanayi ile ilgili sektörlerin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek ve bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, revize etmek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,
 
3- Makina İmalat Sanayi Şubesi
 
Makina - imalat ile ilgili sektörlerin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, revize etmek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, oluşturulan tanıtım gruplarını ihraç politikalarına göre yönlendirmek,

 

 

XII- DAVRANIŞSAL KAMU POLİTİKALARI VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Davranışsal ekonomi prensipleri doğrultusunda kamu politikalarına yön vermek, rastgele kontrol deneyleri aracılığıyla kanıt odaklı politika geliştirmek, yeni nesil teknolojilerin (blok-zincir, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, derin öğrenme) kamu politikalarına entegrasyonuna ilişkin çalışmalar yürütmek, tüm bu çalışmalara ilişkin paydaş yönetimi, proje yazımı ve uygulaması süreçlerinin yönetilmesi.

1- Davranışsal Politika Geliştirme Şubesi
Davranışsal prensiplere ilişkin literatürün sürekli takip edilmesi ve politika tasarımlarına entegre edilmesi, İhracat Genel Müdürlüğü politikalarının, büyük veri çalışmaları, saha görüşmeleri ve akademi işbirliği vasıtasıyla belirlenen davranış kalıpları göz önünde bulundurularak tasarlanması, İhracat Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlükleri faaliyet alanındaki politikalara görüş verilmesi ve tüm birimler ile işbirliği içerisinde bir stratejik aksiyon planı oluşturulması, oluşturulacak stratejik aksiyon planında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak ortak çalışmalar yürütülmesi, ulusal ve uluslararası alanda davranışsal ekonomi/ kamu politikaları çalışmaları yürüten kamu, sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliğinin sürdürülmesi ile üniversiteler bünyesinde kurulan davranışsal laboratuvarların mobilize edilmesi, dünyada halihazırda kurulmuş olan diğer nudge birimleri ile uzman değişimi sağlanarak bilgi transferinin sağlanması ve davranışsal kamu politikaları alanında metodoloji ve uygulama yeniliklerinin takip edilmesi ile uygun görülmesi halinde ülkemizce de uygulanması, yıllara yaygın ihracat rakamlarının işlenmesiyle firma davranış tahminlerinin gerçekleştirilmesi, ihracat performansları bazında firma gruplarının oluşturulması ve davranış analizi gerçekleştirilmesi, davranışsal deneyler çerçevesinde, devlet yardımları başta olmak üzere ihracat politikalarına ilişkin hazırlanan görseller ve internet sitelerinin optimize edilmesine yönelik odak gruplarda kullanılmak üzere gerekli olan donanım, yazılım ve hizmetlerin (eye tracking, mailgraf, survey monkey gibi) satın alınması, yürütülmekte olan ve gerçekleştirilecek politika deneylerine ilişkin her türlü verinin toplanması ve anlamlandırılması, ekonometrik modeller ile hesaplama, tahmin ve etki analizlerinin yapılması, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans ve seminer düzenlenmesi, düzenlenen konferans ve seminerlere katılım sağlanarak Bakanlığımızın ve ülkemizin temsil edilmesi, Dairemizce hazırlanacak makale ve yayınların sunulması,
 
2- Yeni Nesil Teknolojiler Şubesi
 
Mevcut ve potansiyel yıkıcı teknolojilerin (nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, derin öğrenme, blok zincir vb.) takip edilmesi ve politika yapım süreçlerine entegrasyonunun sağlanması, ihracata ilişkin politikalar geliştirilirken dikkate alınması önem arz eden ancak toplanmayan ya da eksik toplanan verilerin temini için gerekli altyapı ve koordinasyon geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, ihracatçı firmaların davranış kalıplarının analiz edilmesi amacıyla mikro düzeyde büyük veri setlerinin oluşturulması ve bu amaçla ilgili şirket, kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, yapay sinir ağları ve kümeleme gibi öğrenen veri madenciliği yöntemleri kullanılarak ihracatçı firma davranışlarının tahmin edilmesi​, büyük veri kullanımı amacıyla gerekli donanım, yazılım ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, blok-zincir teknolojilerinin dış ticarette kullanım alanlarına (ödeme sistemleri, kayıt, sertifikasyon,vb.)  ilişkin gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, blok-zincir uygulamaları ile  uçtan uca tedarik sistemlerine ilişkin altyapı çalışmalarının yapılması,
 
3- Proje Geliştirme ve Uygulama Şubesi 

Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile yapılan/yapılacak proje ve programların hazırlanması ve yürütülmesi, uluslararası kuruluşlar ( OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,vb.) ve yabancı misyonlar tarafından yürütülmekte olan fonlar kapsamında ilgili projelerin hazırlanması ve yürütülmesi, Türkiye’de faaliyet gösteren 3. Sektör kuruluşları ile ilgili projelerin hazırlanması ve yürütülmesi, proje geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla ilgili teknik eğitimlere katılım sağlanması, ilgili uluslararası işbirliği ağları tarafından yürütülmekte olan çok uluslu projelere/programlara Bakanlığımız tarafından katkı sağlanması ve Bakanlığımızın temsil edilmesi,
 
 
 
 

XIII- TİCARİ BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İhracatçı firmalarımızın ticari bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla ticari bilgi alanında enformasyon ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşeliklerinin ve ihracatçı firmalarımızın standart bilgi taleplerini karşılamak, uluslararası güvenilir kuruluşlar tarafından hazırlanan ticareti kolaylaştırıcı ücretsiz veritabanlarını ve portallerini araştırmak ve tanıtmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatımıza katkı sağlayacak yönde projeler geliştirmek, dış ticaret bilgilendirme seminerlerini koordine etmek, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin basım ve dağıtım faaliyetlerini organize ve koordine etmek, bu Dairenin görevleri arasındadır. 
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Ticari Bilgi ve İletişim Hizmetleri Dairesi, Ticari Bilgi Hizmetleri Şubesi, Dış Ticaret Bilgilendirme Faaliyetleri Şubesi, Yayın ve Tanıtım Şubesi olmak üzere 3 şubeden oluşmaktadır.
 
1- Ticari Bilgi Hizmetleri Şubesi 

İhracatçı firmalarımızın ticari bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla ticari bilgi alanında enformasyon ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşeliklerinin yurt içi ihracatçı iletişim bilgileri ve görev yapılan ülkeye ilişkin potansiyel ithalatçı iletişim bilgileri ile ihracatçılarımızın potansiyel ithalatçı iletişim bilgileri taleplerini karşılamak, uluslararası güvenilir kuruluşlar tarafından hazırlanan ticareti kolaylaştırıcı ücretsiz veritabanlarını ve portallerini araştırmak ve tanıtmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatımıza katkı sağlayacak yönde projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 
2- Dış Ticaret Bilgilendirme Faaliyetleri Şubesi  

Ülke genelinde ihracat bilinci oluşturmak, temel dış ticaret işlemleri ve Bakanlığın dış ticaret konusunda getirdiği uygulamalar ile temel hizmetler hakkında iş çevrelerini bilgilendirmek amacıyla seminer, toplantı, panel, çalıştay vb. organizasyonlar düzenlemek. Organizasyonlarda başta dış ticaret konusunda faaliyet gösterenler olmak üzere çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğine gitmek, kurum içi birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, seminer içeriklerini ihtiyaca göre oluşturmak, sonuçlarını raporlamak ve kurum içi ilgili platformlarda paylaşmak,
 
3- Yayın ve Tanıtım Şubesi  

Yurtiçi ve yurtdışı hedef kitleye yönelik olarak hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım amaçlı sektörel broşürlerin ve başta ihracata ilişkin konular olmak üzere Bakanlıkça yürütülmekte olan destekler hakkında rehber vb. tanıtıcı dokümanların basım ve dağıtım faaliyetlerini organize etmek, bu yayınların Bakanlık web portalinde güncellenmesini koordine etmek,
 
 
 
 

XIV- KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER İHRACAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kadın ve genç girişimcilerin ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri noktasında nitelik ve yeterliliklerinin artırılması amacıyla destek mekanizmaları hakkında mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile finansman kaynaklarına ilişkin desteklerin sağlanması, kadın ve genç girişimcilerin sektörlerle ilgili fırsat ve sorunlarının analizinin yapılarak rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörlerin tespit edilmesi ve bu konuda öneriler hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde destek uygulamaları ile pazarlama, tasarım, markalaşma konularında eğitim, seminer ve paneller düzenlenmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Şubesi 

Kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi ve ihracattan aldığı payın artırılması için destek mekanizmaları kurgulamak ve uygulamaya koymak, verilecek desteklere ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, kadın girişimcilerin ihracata yönelmeleri için ilgili kadın girişimci örgütleri ile işbirliği içinde yurtdışı heyetleri oluşturmak,
 
2- Koordinasyon Şubesi 

Kadın ve genç girişimcilerin sektörlerle ilgili ihracat fırsatları ve sorunlarının analizinin yapılarak rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek ve bu konuda öneriler hazırlamak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek,
 
3- Eğitim Şubesi 

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ihracata yönelik kurs, toplantı, eğitim, seminer ve paneller ile kadın girişimciliğine yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar ve faaliyetler düzenlemek.
 
 
 
 

XV- E-İHRACAT VE DİJİTAL PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Ulusal stratejiler doğrultusunda yurtdışına E-ticaret kanalları açmak, varolan kanallara ihracatçılarımızın entegrasyonunu sağlamak, geleneksel yöntemlerle ihracat yapan firmalarımızın faaliyetlerini e-ticaret alanına taşımaları için gerekli mevzuat altyapısı ve destekleri hazırlamak, uluslararası e-ticaret ekosistemine entegrasyon için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek.
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla E-İhracat ve Dijital Pazarlama Dairesi 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
1- E-Ticaret Operasyonları Şubesi

Bu şubenin amacı e-ticaret işlemlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yapmaktır.
 • Fullfilment (ifa) hizmetleri hakkında strateji ve destekler geliştirmek. (Bu hizmetler ihracatçımızın depo, gönderim ve faturalandırma gibi birçok faaliyetinin 3.parti kurumlar tarafından sağlanması olarak kabul edilmektedir.)
 • Ödeme sistemleri hakkında ulusal uluslararası iyi uygulama örneklerini bulup ilgili kurumlarla yurtdışı satışa özel bir ödeme altyapısı hakkında çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • E-Ticaretin kalbinde yer alan hızlı iade süreçlerinin dış ticaret mevzuatı açısından gözden geçirilmesi.
 • Lojistik faaliyetleri ile ilgili tanımlanmış kullanıcı hikayeleri üzerinden (B2B, B2C, C2C) senaryolar geliştirmek ve bu senaryolara ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek.
 • Lojistik faaliyetleri ile ilgili tanımlanmış ürün hikayeleri üzerinden (hızlı tüketim malları, hacimli ürünler, kıymetli ürünler) senaryolar geliştirmek ve bu senaryolara ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek.
 • Mikro ihracatçılarımızın gerek kendi online platformlarından satış yapmaları gerekse (aggregator) toplayıcı  siteler üzerinden satış yapmalarına ilişkin mevzuat ve vergilendirme altyapısının ilgili Bakanlık/ Kurumlar ile birlikte kurulması.
 • Varolan Bakanlık desteklerinin e-ticaret özelinde yeniden paketlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek (ofis mağaza reklam destekleri vb.)
 • Satılmayan ve yurtdışında depolanan ürünlere ilişkin bağış, imha veya iade süreçlerinin tanımlanması.
 • Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans ve seminer düzenlenmesi, düzenlenen konferans ve seminerlere katılım sağlanarak Bakanlığımızın ve ülkemizin temsil edilmesi, Dairemizce hazırlanacak makale ve yayınların sunulması.
2- Adaptasyon ve Dijital Pazarlama Şubesi
 
 • Mevcut ihracatçılarımızın ürünlerini online platformlarda sergilemeleri için gerekli araçların tespiti ve ihracatçıya sunulması.
 • Ürün sunumlarında yeni nesil teknolojilerden maksimum faydalanılması için gerekli mevzuat ve destek altyapısının oluşturulması (3d Yazıcılar, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik vb)
 • Mevcut ulusal / uluslararası e-ticaret sitelerinde firmalarımızın ülke imajına uygun temsil edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. Türkiye markasının e-ticaret özelinde yeni bir formatta çalışılması
 • E-ticaret sitelerinin kullanımı ve ürünlerin satışı ile alakalı gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek.
 • Dijital Pazarlama faaliyetleri için uluslararası firmalarla işbirlikleri geliştirip en iyi hizmet en uygun fiyat prensibi çerçevesinde firmalarımıza hizmet sunulmasını sağlamak.
 • Anahtar kelime seçimleri, online fiyat tespiti (data scraping) gibi araçlarla ihracatçımıza gerekli bilgi altyapısını sağlamak.
 • Yeni kurulan firmalarımızın doğrudan e-ticarete özendirilmesi için gerekli araçları           (eğitim, bülten vb ) hazırlamak ve uygun mecralarla iletmek.
 • E-ticaret sitelerinin optimize edilmesine yönelik odak gruplarda kullanılmak üzere gerekli olan donanım, yazılım ve hizmetlerin (eye tracking, mailgraf, survey monkey gibi) satın alınması.
 
3- Uluslararası İlişkiler ve Veri Toplama Şubesi
 • Yıllara yaygın e-ticaret rakamlarının işlenmesiyle firma davranış tahminlerinin gerçekleştirilmesi, ihracat performansları bazında firma gruplarının oluşturulması ve davranış analizi gerçekleştirilmesi.
 • E-ticaret firmalarımızın uymaları gereken kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuatın hem ulusal hem uluslarası düzeyde takip edilmesi ve ihracatçılarımıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması.
 • E-ticarete ilişkin her türlü verinin toplanması ve anlamlandırılması, ekonometrik modeller ile hesaplama, tahmin ve etki analizlerinin yapılması.
 • E-ticaretin çeşitli boyutları (vergilendirme, veri gizliliği, lojistik vb) özelinde uluslararası geliştirilmekte olan mevzuata yönelik çalışmalar yapmak ve ülkemizi temsil etmek.
 • Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile yapılan/yapılacak proje ve programların hazırlanması ve yürütülmesi
 • Uluslararası kuruluşlar ( OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,vb.) ve yabancı misyonlar tarafından yürütülmekte olan e-ticaret çalışmalarının takip edilmesi ve ilgili platformlarda ülkemizin temsil edilmesi.