Görevlerimiz

26 Ağustos 2022
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREV TANIMLARI

 
10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin değişik 444 üncü maddesi uyarınca İhracat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
c) İhracatın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, ihracatçıları bu konularda eğitmek,
ç) Ülke ihracatında veya dünya ithalatında öne çıkan pazarları düzenli olarak izlemek; bu pazarları ihracatçılara duyurmak, ihraç potansiyeli arz eden ürün ve ürün gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmek amacı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve oluşumları sağlamak,
d) İhracat Rejimi Kararı da dâhil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
e) İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
f) İhracata yönelik krediler ve diğer Devlet destekleri ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek, 
g) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
ğ) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve yayımlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin çalışmalarına yardımcı olmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşları görevlendirmek,
h) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularında uygulama stratejileri belirlemek,
ı) Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve alım heyetlerini ve yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, yurt dışı fuar ve sergiler düzenlemek veya düzenlettirmek,
i) Mal ihracatının geliştirilmesi, Türk malı algısının yurt dışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda uluslararası EXPO, fuar, kongre, konferans, seminer, sergi, reklam kampanyaları ve benzeri faaliyetleri organize etmek, tanıtıma yönelik diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek,
j) Uluslararası EXPO, fuar, kongre, sergi, konferans, ticaret ve alım heyeti, tanıtım organizasyonu ve benzeri programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
k) Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın; ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek, ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri İhracatı Teşvik Belgesine bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,
l)  İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, elektronik ticaret, yurt dışı pazarlara giriş, yurt içi ve yurt dışı uluslararası fuarlara katılım, organizasyon ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,
m) İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlüğümüz isimleri aşağıda belirtilen 16 Daire Başkanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır.
 
 1. MEVZUAT VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
 2. TARIM ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 3. KİMYA, TOPRAK ve SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 4. MADEN, METAL VE ORMAN ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 5. TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 6. MAKİNA, OTOMOTİV, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 7. MARKALAŞMA VE TASARIM DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 8. KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 9. TANITIM VE FUARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
 10. ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 11. AR-GE, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 12. E-İHRACAT, DİJİTAL PAZARLAMA, DAVRANIŞSAL KAMU POLİTİKALARI VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 13. TİCARİ BİLGİ, İLETİŞİM HİZMETLERİ VE KADIN-GENÇ GİRİŞİMCİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 14. BİRLİKLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 15. DESTEK YÖNETİM SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 16. ÖZEL İHRACAT DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 
 
 
​​MEVZUAT VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 

İhracat ve İhracatı Teşvik mevzuatının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında koordinasyonun sağlanması, mütalaa taleplerinin karşılanması, ihracatla ilgili olarak başta gümrük, kambiyo ve mali mevzuat olmak üzere sair iç mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatına, DTÖ Anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalara uyum çalışmalarının yürütülmesi, İhracat Rejim Kararı ve Yönetmeliği çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, ilgili düzenlemeler çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi, Genel Müdürlüğün bütününü ilgilendiren konularda koordinasyonun sağlanması bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. İhracat Rejimi Şubesi
 
İhracat Rejimi Kararı ile İhracat Yönetmeliği ve buna ilişkin Tebliğ, Genelge ve talimatların hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak, uygulamacı birimlerin ve ihracatçıların mütalaa taleplerini karşılamak, ihracatla ilgili sair iç mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatı, DTÖ Anlaşmaları ve uluslararası anlaşmalara uyum çalışmalarını yürütmek, uyuşmazlıkları çözmek,
 
 1. Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri Şubesi
 
Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnasına ilişkin Karar, Tebliğ, Genelge ve talimatların hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak, uygulamacı birimlerin ve ihracatçıların mütalaa taleplerini karşılamak, DTÖ uygulamaları ve uluslararası anlaşmaların sorumlu bulunduğu mevzuata uyumunu izlemek,
 
 1. Koordinasyon Şubesi
 
Genel Müdürlüğün bütününü ilgilendiren konularda koordinasyonu sağlamak, ihracat koordinasyon toplantıları ile ihracatla ilgili diğer genel kapsamlı toplantıları düzenlemek.
 
 
 
TARIM ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihraç politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasaları takip etmek, üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda ürünleri takip ederek gerekli önlemleri almak, madde politikalarının takibi sonucu "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu” primi kesintisine tabi ürünleri tespit etmek ve gerektiğinde bu kesintileri yeniden gözden geçirmek ve buna ilişkin mevzuatı hazırlamak, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadelerine İlişkin Teşvik Kararlarını hazırlamak, bu Kararları yürütmek; tarım ve gıda sektörleri ile ilgili dâhilde ve hariçte işleme izin belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, takip etmek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek ve DTÖ Tarım Anlaşması, CITES ve Biyogüvenlik Sözleşmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Hayvansal Ürünler Şubesi
 
Su ürünleri, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt mamulleriyle ilgili işlemleri yürütmek; CITES ile ilgili işlemleri yürütmek,
 
 1. Ham ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Şubesi
 
Özellikle destekleme alımına tabi olan ve geleneksel ihraç ürünlerimizi teşkil eden, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve antep fıstığı gibi kuru ve kurutulmuş meyveler, çay, baharatlar, hububat, bakliyat ve yemler, yaş meyve ve sebze, dondurulmuş meyve ve sebze ile tütün ve tütün mamulleri ile ilgili işlemleri yürütmek, DTÖ Tarım Anlaşması ve Biyogüvenlik Sözleşmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
 
 1. Gıda Sanayi Ürünleri Şubesi
 
Meyve ve sebze işleme sanayi (konserveler, meyve suları, hazır yemekler, bitkisel yağlar), undan mamul maddeler, şekere dayalı mamuller, alkollü ve alkolsüz içecekler, her türlü işlenmiş gıda maddeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
 


KİMYA, TOPRAK VE SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Kimya ve toprak ürünleri ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasa fiyatlarını takip etmek, üretiminden ihracata kadar tüm aşamalarda maddeleri takip ederek gerekli önlemleri almak, Montreal ve Basel sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip etmek, bu sektörler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri (İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile ilgili olanlar dahil), Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile ilgili işlemleri yürütmek, takip etmek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Kimya Ürünleri Şubesi
 
Kimya sektörünün madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, sektörle ilgili işlemleri yürütmek, ihracatını izlemek, bu sektöre ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, Montreal ve Basel sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip ve koordine etmek.
 
 1. Toprak Ürünleri Şubesi
 
Toprak ürünleri sektörünün madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek bu sektöre ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
 
 1. Sağlık Endüstrileri Şubesi
 
Kimyevi sağlık ürünleri sektörüne yönelik çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek ve bu sektöre ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
 
 
 
 
MADEN, METAL VE ORMAN ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Demir-çelik, madeni eşya, maden, metal sanayi, orman ürünlerinin ihraç politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasa fiyatlarını takip etmek, üretiminden ihracata kadar tüm aşamalarda maddeleri takip ederek gerekli önlemleri almak, Montreal ve Basel sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip etmek, bu sektörler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri (İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile ilgili olanlar dahil) ve Hariçte İşleme İzin Belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır.
 
 1. Maden Şubesi
 
 • ve madeni eşya ile ilgili sektörlere yönelik olarak madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,
 
 1. Metal Şubesi
 
Metal ve demir-çelik ile ilgili sektörlere yönelik olarak madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,
 
 1. Orman Ürünleri Şubesi
 
Orman ürünleri, kağıt-karton, mobilya, ağaç ve ağaçtan mamul eşya, ambalaj malzemeleri ile ilgili sektörlerin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek ve bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, takip etmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek, Montreal ve Basel sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip ve koordine etmek,
 
 
 
TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Tekstil, konfeksiyon ile bunların hammaddeleri, deri ve deri konfeksiyon, saraciye, ayakkabı, halı ve kilim ihracatını izlemek, geliştirmek ve gerekli tedbirleri almak, desteklemeye tabi tekstil hammaddelerinin fiyatlarının teklifi ve takibi, tekstil ve konfeksiyon, deri, kösele ve deri konfeksiyon sektörleri ile ilgili Dahilde ve Hariçte İşleme projelerinin değerlendirerek belge düzenlemek, takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, Montreal ve Basel sözleşmeleriyle ilgili sektörü ilgilendiren işlemleri takip etmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Tekstil ve Hammaddeleri Şubesi
 
Tekstil ürünleri, halı, kilim ve tekstil hammaddeleri (pamuk, suni ve sentetik elyaf, ipek kozası, tiftik vb.) ile ilgili işleri yapmak, desteklemeye tabi tekstil hammaddelerinin fiyatlarının teklifi ve takibi ile tekstil sektörüne ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme projelerini değerlendirerek belgeleri düzenlemek, takip etmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek,
 
 1. Konfeksiyon Ürünleri Şubesi
 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek, konfeksiyon sektörü ile ilgili Dahilde ve Hariçte İşleme projelerini değerlendirerek belgeleri düzenlemek, takip etmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek,
 
 1. Deri ve Deri Ürünleri Şubesi
 
Deri ve deri ürünleri sektörü ile ilgili işleri yürütmek ve bu sektöre ait Dahilde ve Hariçte İşleme projelerini değerlendirerek belgeleri düzenlemek, takip etmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek.
 
 
 
 
MAKİNA, OTOMOTİV, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Makina-imalat, otomotiv ve yan sanayi, elektrik-elektronik, sektörlerine ilişkin ihraç politikalarını tespit etmek, ihracatını izlemek, gerekli tedbirleri almak, iç ve dış piyasa fiyatlarını takip etmek, üretiminden ihracata kadar tüm aşamalarda maddeleri takip ederek gerekli önlemleri almak, bu sektörler ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri (İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile ilgili olanlar dahil), Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, takip etmek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, Montreal ve Basel sözleşmeleriyle ilgili sektörü ilgilendiren işlemleri takip etmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Elektrik - Elektronik Şubesi
 
Elektrik-elektronik, elektrikli ev aletleri ile ilgili sektörlere ilişkin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri düzenlemek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek, uygulamaya ilişkin sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek,
 
 1. Otomotiv Şubesi
 
Otomotiv ana ve yan sanayisi ile ilgili sektörlerin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek ve bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek,
 
 1. Makina İmalat Sanayi Şubesi
 
Makina - imalat ile ilgili sektörlerin madde politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmak, ihracatını izlemek, bu sektörlere ilişkin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgelerini düzenlemek, kurum ve kuruluşlardan intikal eden söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek.
 
 
 
 
MARKALAŞMA VE TASARIM DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Katma değeri yüksek, tasarıma dayalı ürünlerin ihracatının artırılması, ülkemiz markalarının dünya markalarına dönüştürülmesini teminen uygulanacak destek mekanizmalarının belirlenmesi, bunlara ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, yeniliğe ve teknolojiye dayalı ürünlerin geliştirilmesi ve yurt dışına pazarlanmasına ilişkin destek mekanizmalarının oluşturulması; yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteklerine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, ihracatçıya ve ihracata yönelik finansman kaynaklarına ilişkin desteklerin oluşturulması ve geliştirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde destek uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin hazırlanması, uygulanması ve uygulamadan doğabilecek sorunların ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Turquality/Marka Destekleri Şubesi
 
Şirketlerimizin sahip oldukları markaların dünya markaları olmaları yolunda gerçekleştirecekleri faaliyetleri desteklemek, Türk markası kavramının ve ihraç sektörlerimizin küresel düzeyde tanınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek ve konuyla ilgili çalışmalar yapmak ve bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 
 1. Tasarım, Teknoloji ve Finansman Destekleri Şubesi
 
Ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması amacıyla, Türk tasarımının ve tasarımcılarının gerçekleştirecekleri faaliyetleri desteklemek, konuyla ilgili çalışmalar yürütmek, teknolojiye dayalı ürünlerin ihracatını ve ihracata yönelik finansman kaynaklarını desteklemek, bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 
 1. Yurt Dışı Birim Destekleri Şubesi
 
İhraç pazarlarında kalıcı olmak amacıyla, şirketlerin yurt dışında açılan birimlerini, marka ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek, bunlara ilişkin destek mevzuatı hazırlamak ve uygulamak.
 
 
 
KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri noktasındaki nitelik ve yeterliliklerinin artırılması ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve uygulanacak destek mekanizmalarının belirlenmesi, bunlara ilişkin mevzuatın hazırlanması, uygulanması ve tanıtılması; ortaya çıkabilecek sorunların ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde KOBİ'lerle ilgili her türlü gelişmenin takip edilmesi, fırsat ve sorunların analizinin yapılarak rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörlerin tespit edilmesi; bu konularda faaliyetler gerçekleştirilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlere katılım sağlanması ve oluşturulacak politikaların hayata geçirilmesinde ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği sağlanması; ülkemizin üretim gücünün ihracata yansıtılmasına ilişkin olarak firmalarımız arasında işbirliğini sağlayacak ve buna ilişkin altyapıyı oluşturacak kümelenme projelerinin hayata geçirilmesinin temin edilmesi ve bu konuda ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyonun ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi; belirlenen esaslar çerçevesinde ihracatçı şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi”, “İhracat Konsorsiyumu” vb. statülerin verilmesi, sorumluluklarının belirlenmesi ve statülerin geri alınmasına ilişkin düzenlemelerin ve uygulamaların gerçekleştirilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. KOBİ Destekleri Şubesi
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde KOBİ'lerle ilgili her türlü gelişmeyi takip etmek, bu konuda faaliyetler gerçekleştirmek, kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmak ve oluşturulacak politikaların hayata geçirilmesinde ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle yakın bir işbirliği sağlamak, KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi noktasındaki yeteneklerinin artırılması amacıyla uygulanacak destek mekanizmalarını belirlemek, bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve tanıtmak,
 
 1. Kümelenme Destekleri Şubesi
 
Ülkemizin üretim gücünün ihracata yansıtılmasına ilişkin olarak firmalarımız arasında işbirliğini sağlayacak, buna ilişkin altyapıyı oluşturacak kümelenme projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak ve bu konuda ilgili kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirmek, buna dair destek mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve tanıtmak,
 
 1. Özel Statülü Şirket İşlemleri Şubesi
 
Belirlenen esaslar çerçevesinde ihracatçı şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi”, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi”, “İhracat Konsorsiyumu” vb. statülerin verilmesi ve statülerin geri alınmasına ilişkin düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlara ilişkin özel destek mekanizmalarını oluşturmak, uygulamak ve tanıtmak,
 
 
 
 
TANITIM VE FUARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızın artırılması, ihraç ürünlerimizin tanıtımının yapılması, ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi, dünya piyasalarındaki pazar payımızın genişletilmesi, yurt dışında olumlu Türk malı imajının yaratılması ve söz konusu ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliğimizde ilerleme sağlanması amacıyla genel nitelikli ticaret heyetlerinin düzenlenmesi, düzenlenmesinin sağlanması, çeşitli ülkelerden ithalatçı ve yatırımcılardan oluşan genel ve özel nitelikli alım heyetlerinin ülkemize getirilmesi, getirilmesinin temin edilmesi, ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında dış ticaret organizasyonlarının koordinasyonun sağlanması, mal ihracatının geliştirilmesi, Türk malı algısının yurtdışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda uluslararası kongre, konferans, seminer, reklam kampanyaları ve benzeri faaliyetlerin organize edilmesi, diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaların takip ve koordine edilmesi, uluslararası kongre, konferans, tanıtım organizasyonu ve benzeri programlara yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarının hazırlanması ve uygulanması, ihraç ürünlerimizin yurt dışında düzenlenen uluslararası fuarlarda tanıtılması amacıyla yapılacak faaliyetlerin planlanması, uygulamaya konulması ile yönlendirilmesi, organizasyon görevlerinin verilmesi ile milli ve bireysel katılımların desteklenmesine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla yapılacak faaliyetlerin planlanması, uygulamaya konulması ile yönlendirilmesi, organizasyon görevlerinin verilmesi ile bu yurt içi fuar katılımlarının ve tanıtımının desteklenmesine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması, uluslararası yurt dışı ve yurt içi fuarlar ile EXPO ve sergiler kapsamında Türkiye markası ile ilgili gerekli çalışmaların yürütülmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Fuar İzinleri ve Destekleri Şubesi
 
Ülkemizi temsilen iştirak edilecek yurt dışı fuar ve sergileri tespit ederek bu sergi ve fuarların organizasyonu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile diğer fuar organizatörlerini görevlendirmek, ihraç ürünlerimizin yurt dışında genel ve ihtisas nitelikli uluslararası fuarlara ve sergilere katılım suretiyle tanıtılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek, uluslararası düzeyde katılımı artırılacak ve yurt dışı tanıtımı yapılacak sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları tespit etmek, yapılacak faaliyetleri planlamak, uygulamaya koymak, uluslararası yurt dışı ve yurt içi fuarlar kapsamında Türkiye markası ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek; ülkemizi temsilen iştirak edilecek yurt dışı fuar ve sergileri düzenleyen ve katılım sağlayan organizatör ve firmaların desteklenmesine yönelik mevzuatı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve gerekli koordinasyonu temin etmek, yurt içi fuar katılımlarının ve tanıtımının desteklenmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 
 1. EXPO ve Sergiler Şubesi
 
Mal ihracatının geliştirilmesi, Türk malı algısının yurt dışı pazarlarda güçlendirilmesi ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla uluslararası EXPO ve sergileri organize etmek, uluslararası EXPO ve sergilere yönelik sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin destek programlarını hazırlamak ve uygulamak, EXPO ve sergiler kapsamında Türkiye markası ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.
 1. Ticaret ve Alım Heyetleri Şubesi
 
Olumlu Türk ihraç ürünleri imajının yaratılması ve ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerimizin tanıtılması ve pazar imkanlarının geliştirilmesi amacıyla genel nitelikli ticaret heyetleri düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak, ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında dış ticaret organizasyonlarının koordinasyonunu temin etmek; ihraç ürünlerimizin tanıtılması ve pazar imkanlarının geliştirilmesi amacıyla tespit edilen hedef ülkelerden ithalatçı ve yatırımcılardan oluşan Alım Heyetlerini ülkemize getirmek, getirilmesini sağlamak,
 
 
 
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İhracatımız açısından hedef pazarları belirlemek, hedef pazarlarda pazarın büyüklüğü, nitelikleri, dağıtım kanalları, pazarda karşılaşılan engeller, ihracatçılarımızın pazardaki mevcut durumu, fırsat ve sorunlarının analizini yapmak ve bu çerçevede pazara giriş projeleri hazırlamak, ihracatçıları hedef pazarlara giriş imkanları konusunda bilgilendirmek ve söz konusu pazarlardaki performanslarını takip etmek ve bu amaçla gerekli koordinasyonu sağlamak, hedef pazarlarda ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak, ihracata ilişkin olarak başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği konularında olmak üzere, tüm ikili, çoklu ve çok taraflı çalışmaların Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonunu sağlamak, taraf olduğumuz uluslararası silahsızlandırma anlaşmaları (KSS, BSS, WD, NTG, AG, FTKR vb.) çerçevesinde ihracat kontrol düzenlemeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, finansmanı, ihraç ürünlerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmaları Genel Müdürlüğümüz yetki ve görev alanı itibariyle yürütmek ve iklim değişikliği sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip etmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevleri yerine getirmek amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Pazara Giriş Koordinasyon Şubesi
 
İhracatımız açısından hedef pazarları belirlemek, hedef pazarlarda pazarın büyüklüğü, nitelikleri, dağıtım kanalları, pazarda karşılaşılan engeller, ihracatçılarımızın pazardaki mevcut durumu, fırsat ve sorunlarının analizini yapmak ve bu çerçevede pazara giriş projeleri hazırlamak, ihracatçıları hedef pazarlara giriş imkanları konusunda bilgilendirmek ve söz konusu pazarlardaki performanslarını takip etmek hedef pazarlarda ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
 
 1. Uluslararası İlişkiler Şubesi
 
İhracata ilişkin olarak başta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği konularında olmak üzere, tüm ikili, çoklu ve çok taraflı çalışmaların Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonunu sağlamak, taraf olduğumuz uluslararası silahsızlandırma anlaşmaları (KSS, BSS, WD, NTG, AG, FTKR vb.) çerçevesinde ihracat kontrol düzenlemeleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve iklim değişikliği sözleşmeleriyle ilgili işlemleri takip etmek,
 
 1. İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat Şubesi
 
Ülkemizin taraf olduğu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerimizi ve iklim değişikliğine bağlı olarak uluslararası platformlarda gündeme gelen Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ve benzeri uygulamaları takip etmek, gerekli olması durumunda müzakere etmek, söz konusu uygulamaların ihraç pazarlarımıza etkilerini değerlendirmek, muhtemel olumsuz etkileri tespit etmek, sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli çalışmaları yapmak ve bu etkilerin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunmak ve ülkemiz ihracatının geliştirilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalar yapmak, iklim değişikliğine ilişkin gelişmeler hakkında ihracatçıları bilgilendirmek, ve iklim değişikliği konusundaki ikili ve çok taraflı Anlaşmalar kapsamında haklarımızın korunması konusunda çalışmalar yapmak.
 
 

AR-GE, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İhracatın ülke/ülke grubu ve sektörler bazında gelişiminin fiili gerçekleşmeler ve gerek Bakanlığımız gerek İhracatçı Birlikleri kayıtları düzeyinde izlenerek dönemsel değerlendirme raporlarını hazırlamak, kısa ve orta vadeli ihracat tahminleri yapmak, Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmelerin izlenerek ihracata olası etkilerini değerlendirmek, ihracatın artırılmasına yönelik eylem projelerinin oluşturulmasına ilişkin önerilerde bulunmak, bu konuda elde edilen verileri analiz etmek ve analiz sonucuna göre önerilerde bulunmak, Makamın gerekli gördüğü hallerde konuşma metinlerini ve yayın organlarında yayınlanmak üzere ihracata yönelik makaleleri hazırlamak bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Araştırma ve Geliştirme Şubesi
 
İhracatın artırılması amacıyla alternatif politikaların geliştirilmesi çalışmalarını istatistiki yöntemleri de kullanmak suretiyle gerçekleştirmek, arama konferansları düzenlemek, dünya ekonomisi ve ticaretindeki gelişmelerin ülkemiz ihracatına olası etkilerini değerlendirmek ve bu konuda gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla önerilerde bulunmak, ülkemiz ve dünya ekonomisi ile ticaretindeki gelişmeleri izleyerek yeni politika önerileri hazırlamak, ihracatla ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanan/sağlanacak projelerin hazırlanması ve koordinasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek, diğer birimler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından bu kapsamda yapılan çalışmaları koordine etmek,
 
 1. İzleme ve Değerlendirme Şubesi
 
İhracatın genel gelişimini izlemek, dönemsel bazda değerlendirme raporlarını hazırlamak, ihracata ait istatistiklerin gerek kayıt, gerekse fiili gerçekleşmeler düzeyinde dönemsel olarak izlenmesine yönelik çalışmaları ve geleceğe yönelik ihracat projeksiyonlarını yapmak ve bu konularda elde edilen verileri analiz etmek ve analiz sonucuna göre önerilerde bulunmak,
 
 1. İhracat Stratejisi Şubesi
 
Pazar çeşitliliği ve orta ileri ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızı geliştirerek sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlama hedefine uygun olarak, ihracat stratejileri hazırlanması sürecinde ilgili çalışmaları yapmak, çalıştaylara ve toplantılara katılmak, oluşturulan strateji ve planlar çerçevesinde Genel Müdürlük içerisinde koordinasyonu sağlamak, ihracat stratejisi ve planları ile ilgili diğer çalışmaları gerçekleştirmek,
 
 
 
 
E-İHRACAT, DİJİTAL PAZARLAMA, DAVRANIŞSAL KAMU POLİTİKALARI VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 
E-ihracat ve dijital pazarlama işlemlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesi için strateji ve destek programları hazırlamak ve uygulamak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, davranışsal ekonomi prensipleri doğrultusunda ihracata yönelik kamu politikalarına yön vermek, rastgele kontrol deneyleri aracılığıyla kanıt odaklı politika geliştirmek, yeni nesil teknolojilerin (blok-zincir, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, derin öğrenme vb.) ihracata yönelik kamu politikalarına entegrasyonuna ilişkin çalışmaları yürütmek, tüm bu çalışmalara ilişkin paydaş yönetimi, proje yazımı ve uygulama süreçlerini yönetmek bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. E-Ticaret Operasyonları ve Dijital Pazarlama Şubesi
 
Fullfilment (ifa) hizmetleri hakkında strateji ve destek geliştirmek, ödeme sistemleri hakkında ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini araştırıp, ilgili kurumlarla yurt dışı satışa özel ödeme altyapı çalışmaları gerçekleştirmek, e-ihracatta hızlı iade süreçlerine ilişkin dış ticaret mevzuatı açısından çalışmalar yapmak, mikro ihracatçılarımızın online siteler üzerinden satış yapmaları amacıyla mevzuat ve vergilendirme altyapısına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak, ihracata yönelik desteklerin e-ihracat özelinde yeniden kurgulanmasına ilişkin çalışmalar yürütmek, ihracatçılarımızın ürünlerini online platformlarda sergilemeleri için gerekli araçları tespit etmek, ürün sunumlarında yeni nesil teknolojilerden maksimum faydalanılması için gerekli mevzuat ve destek altyapısının oluşturulması çalışmalarında bulunmak, ulusal/uluslararası e-ticaret sitelerinde firmalarımızın ülke imajına uygun temsil edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek, e-ticaret sitelerinin kullanımı ve ürünlerin satışı ile alakalı gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak, yeni kurulan firmalarımızın doğrudan e-ticarete özendirilmesi için gerekli araçları (eğitim, bülten vb) hazırlamak ve uygun mecralarla iletmek, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans ve seminer düzenlemek, düzenlenen konferans ve seminerlere katılım sağlamak, e-ticaret konularında Avrupa Birliği ile yapılan/yapılacak proje ve programları hazırlamak ve yürütmek, uluslararası kuruluşlar (OECD, BM, DTÖ, DB, İİT, EİT vb.) ve yabancı misyonlar tarafından yürütülmekte olan e-ticaret çalışmalarını takip etmek ve ilgili platformlarda Bakanlığımızı temsil etmek,
 
 1. Davranışsal Politika Geliştirme Şubesi
 
Davranışsal prensiplere ilişkin literatürü sürekli takip etmek ve ihracat politika tasarımlarına entegre etmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, İhracat Genel Müdürlüğü politikalarının, büyük veri çalışmaları, saha görüşmeleri ve akademi işbirliği vasıtasıyla belirlenen davranış kalıpları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası alanda davranışsal ekonomi/ kamu politikaları çalışmaları yürüten kamu, sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliği sağlamak, yıllara yaygın ihracat rakamlarının işlenmesiyle firma davranış tahminlerini gerçekleştirmek, ihracat performansları bazında firma grupları oluşturmak ve davranış analizi gerçekleştirmek, davranışsal deneyler çerçevesinde, devlet yardımları başta olmak üzere ihracat politikalarına ilişkin hazırlanan görseller ve İnternet sitelerinin optimize edilmesine yönelik odak gruplarda kullanılmak üzere gerekli olan donanım, yazılım ve hizmetlerinin teminine yönelik çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans ve seminer düzenlemek, düzenlenen konferans ve seminerlere katılım sağlanarak Bakanlığımızı temsil etmek,
 
3) Yeni Nesil Teknolojiler ve Proje Geliştirme Şubesi
 
Mevcut ve potansiyel yıkıcı teknolojileri (nesnelerin İnterneti, büyük veri, yapay zeka, derin öğrenme, blok zincir vb.) takip etmek ve ihracata yönelik politika yapım süreçlerine entegrasyonunun sağlanmasına dair çalışmalar yapmak, bu konularda Avrupa Birliği ile yapılan/yapılacak proje ve programları hazırlanmak ve yürütmek, uluslararası kuruluşlar (OECD, BM, DTÖ, DB, İİT, EİT vb.) ve yabancı misyonlar tarafından yürütülmekte olan fonlar kapsamında ilgili projeleri hazırlamak ve yürütmek, Türkiye'de faaliyet gösteren sektör kuruluşları ile ilgili projeleri hazırlamak ve yürütmek, proje geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla ilgili teknik eğitimlere katılım sağlamak, ilgili uluslararası işbirliği ağları tarafından yürütülmekte olan çok uluslu projelere/programlara Bakanlığımız tarafından katkı sağlanmasını temin etmek ve Bakanlığımızı temsil etmek.
 
 
 
 
TİCARİ BİLGİ, İLETİŞİM HİZMETLERİ VE KADIN-GENÇ GİRİŞİMCİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 
İhracatçı firmalar, kadın ve genç girişimciler ile Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin ticari bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla enformasyon ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, standart bilgi taleplerinin karşılanması, uluslararası güvenilir kuruluşlar tarafından hazırlanan ticareti kolaylaştırıcı ücretsiz veritabanlarının ve portallarının araştırılması ve tanıtılması, dış ticaret bilgilendirme seminerlerinin koordine edilmesi, kadın ve genç girişimcilerin sektörlerle ilgili firsat ve sorunlarının analizinin yapılması, nitelik ve yeterliklerinin artırılması için çalışmalar yapılması ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin basım ve dağıtım faaliyetlerinin organize ve koordine edilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Ticari Bilgi Hizmetleri Şubesi
 
İhracatçı firmalarımızın ticari bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla ticari bilgi alanında enformasyon ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşeliklerinin yurt içi ihracatçı iletişim bilgileri ve görev yapılan ülkeye ilişkin potansiyel ithalatçı iletişim bilgileri ile ihracatçılarımızın potansiyel ithalatçı iletişim bilgileri taleplerini karşılamak, uluslararası güvenilir kuruluşlar tarafından hazırlanan ticareti kolaylaştırıcı ücretsiz veritabanlarını ve portallerini araştırmak ve tanıtmak, yurt içi ve yurt dışı hedef kitleye yönelik olarak hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım amaçlı sektörel broşürlerin ve başta ihracata ilişkin konular olmak üzere Bakanlıkça yürütülmekte olan destekler hakkında rehber vb. tanıtıcı dokümanların basım ve dağıtım faaliyetlerini organize etmek, bu yayınların Bakanlık web portalinde güncellenmesini koordine etmek.
 
 1. Dış Ticaret Bilgilendirme Faaliyetleri Şubesi
 
Ülke genelinde ihracat bilinci oluşturmak, temel dış ticaret işlemleri ve Bakanlığın dış ticaret konusunda getirdiği uygulamalar ile temel hizmetler hakkında iş çevrelerini bilgilendirmek amacıyla seminer, toplantı, panel, çalıştay vb. organizasyonlar düzenlemek, organizasyonlarda başta dış ticaret konusunda faaliyet gösterenler olmak üzere çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğine gitmek, kurum içi birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak, seminer içeriklerini ihtiyaca göre oluşturmak, sonuçlarını raporlamak ve kurum içi ilgili platformlarda paylaşmak,
 
 1. Kadın ve Genç Girişimciler Şubesi
 
Kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi ve ihracattan aldığı payın artırılması için destek mekanizmaları kurgulamak ve uygulamaya koymak; sektörlerle ilgili ihracat fırsatları ve sorunlarının analizinin yapılarak rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek ve bu konuda öneriler hazırlamak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek; kadın girişimcilerin ihracata yönelmeleri için ilgili kadın girişimci örgütleri ile işbirliği içinde yurt dışı heyetleri oluşturmak; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ihracata yönelik farkındalığın artırılmasını teminen kurs, toplantı, eğitim, seminer ve paneller düzenlemek.
 
 
 
 
BİRLİKLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin çalışma esaslarının düzenlenmesi ve izlenmesi, İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesap işlemlerinin idaresi, harcamalara ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesi, hesabın takibi ve koordinasyonunun sağlanması, Genel Müdürlüğün personel, idari ve mali işlerle ilgili hizmetlerinin yerine getirilmesi, bütçesinin hazırlanması, takip ve koordine edilmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. İhracatçı Birlikleri Şubesi
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerinin çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesap işlemlerini idare etmek, harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlenmek, hesabın takibi ve koordinasyonunu sağlamak,
 
 1. Destek Hizmetleri Şubesi
 
Genel Müdürlüğün personel ve idari işlerle ilgili hizmetlerini yerine getirmek,
 
 1. Bütçe İşlemleri Şubesi
 
Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yerine getirmek, bütçesini hazırlamak, takip ve koordine etmek,
 
 
 
 
 
DESTEK YÖNETİM SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlere ve yürütülen kurumsal iş ve işlemlere yönelik ihtiyaç duyulan bilişim altyapılarını, sistem envanterini ve ihtiyaçlarını tespit etmek, geliştirme ve iyileştirme gerektiren hususların analiz, takip ve koordinasyonunu sağlamak; Genel Müdürlüğümüz destek yönetim sistemi hizmetlerinin yürütülmesi, mevzuat ile uyumunun sağlanması, bu kapsamda ilgili Daireler ile gerekli koordinasyonun yapılması; sistemlerde ihtiyaç duyulan geliştirme ve iyileştirmelerin yapılması ve kullanıma yönelik gerekli sunum, eğitim vb bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi; mevzuatın ve başvuru sonuçlandırma süreçlerinin iyileştirilmesi ve sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve çalışma grupları oluşturulması; sistemlere yönelik internet sitelerinin içerik yönetim işlerinin yürütülmesi; Bakanlık bünyesinde veya Bakanlık dışında bulunan ilişkili sistemler ile veri ve iletişim entegrasyonunun sağlanması; Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile Vergi-Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamındaki gerçekleşme verilerinin ve ilgili sektör-alt sektör raporlarının hazırlanması, düzenlenen belgelere ilişkin bilgilerin her ay periyodik olarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Sistem Yönetim Şubesi
 
Genel Müdürlüğümüz destek yönetim sistemlerine yönelik hizmetleri yürütmek, kullanıcı paydaşlar (merkez, yurt dışı ve taşra teşkilatı, TİM ve İhracatçı Birlikleri, TCMB ve bankalar vd.) arası koordinasyonu sağlamak, sistemlere ait süreçleri takip etmek, canlı sistemlere yönelik gelecek tespitlerinin takibini yapmak ve çözüm üretmek, yapılacak geliştirmelere yönelik olarak ilgili paydaşlar arasında çalışma grupları oluşturmak, eğitim, sunum vb. faaliyetleri yürütmek, yeni destek mekanizmalarına yönelik analiz/tasarım çalışmaları yapmak ve sistemlere yönelik internet sitelerinin içerik yönetimi işlerini yürütmek,
 
 1. Sistem Geliştirme ve Entegrasyon Şubesi
 
Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlere ve Genel Müdürlüğün kurumsal iş ve işlemlerine yönelik ihtiyaç duyulan bilişim altyapılarını ve sistem ihtiyaçlarını tespit etmek, geliştirme ve iyileştirme gerektiren hususların analiz, takip ve koordinasyonunu sağlamak, bu kapsamda teknolojik geliştirme ve iyileştirmeleri yapmak; destek mevzuatında meydana gelecek değişiklikler ile yeni destek programlarının canlı destek yönetim sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak; bu görevler çerçevesinde gerekli analiz/tasarım çalışmalarını yapmak; Bakanlık bünyesinde veya Bakanlık dışında bulunan ilişkili sistemler ile veri ve iletişim entegrasyonunu sağlamak,


         3. Veri analizi ve Raporlama Şubesi
 
Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile Vergi-Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamındaki gerçekleşme verilerinin ve ilgili sektör-alt sektör raporlarının hazırlanması, düzenlenen belgelere ilişkin bilgilerin her ay periyodik olarak Resmi Gazete' de yayımlanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi; devlet desteklerine yönelik periyodik gerçekleşme ve iş yükü raporlarının hazırlanması ve Dairelerin ihtiyaç duyduğu ham gerçekleşme verilerinin oluşturulması.
 
 
 
ÖZEL İHRACAT DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Tüm sektörlerin (döviz kazandırıcı işlemler dahil) ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerini düzenlemek, süre uzatımlarını gerçekleştirmek ile ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek; özelliği olan ihracat uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ve bu konularda çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ticaret uygulamalarından biri olan off-set'in usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar yapmak, off-set'in ülkemizdeki uygulama alanlarım genişletmek ve off-setten sağlanan ekonomik faydaların artırmasına yönelik çalışmalar yapmak, ihracatımız açısından önem arz eden konulardan biri olan taşımacılık konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak ve bu alanda karşılaşılan sorunların ihracatçılarımız lehine çözümünü teminen gerekli çalışmaları yapmak, sınır ticareti kapsamında sınır illerinden yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin usul ve esasları hazırlamak ve ihracatçılara hususi pasaport verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi bu Dairenin görevleri arasındadır.
 
Bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Daire Başkanlığı 3 Şubeden oluşmaktadır:
 
 1. Özel İhracat Şubesi
 
Özelliği olan ihracat uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarla ve bu konularda çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ticaret uygulamalarından biri olan off-set'in usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar yapmak, off-set'in ülkemizdeki uygulama alanlarım genişletmek ve off-setten sağlanan ekonomik faydaların artırmasına yönelik çalışmalar yapmak, ihracatımız açısından önem arz eden konulardan biri olan taşımacılık konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlamak ve bu alanda karşılaşılan sorunların ihracatçılarımız lehine çözümünü teminen gerekli çalışmaları yapmak, sınır ticareti kapsamında sınır illerinden yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin usul ve esasları hazırlamak.
 
 1. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Şubesi
 
Tüm sektörlerin (döviz kazandırıcı işlemler dahil) ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerini düzenlemek, süre uzatımlarını gerçekleştirmek ile ilgili kurum ve kuruluşlardan söz konusu belgelerin kapatılması ile ilgili görüş yazılarının değerlendirilmesine dair işlemleri yürütmek.
 
 1. Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri Şubesi

 
İhracatçılara hususi pasaport verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
 
 
 
 
Tüm Daire Başkanlıkları yukarıda tadat edilen görevlerin yanı sıra Genel Müdürlük Makamınca kendilerine verilen diğer görevleri de yerine getirirler.